کسب بالاترین ضریب تاثیر در بین مجلات تخصصی مهندسی دانشگاهی کشور در سال ۲۰۲۲

بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده توسط موسسه Clarivate Analytics (Web of Science) ، مجله بین المللی مهندسی عمران – از مجلات دانشگاه علم و صنعت ایران که با همکاری انجمن مهندسین عمران ایران توسط ناشر بین المللی اشپرینگر منتشر می شود طبق لیست JCR سال ۲۰۲۲ موفق به دریافت ضریب تاثیر ۲.۱۸۴ برای سال ۲۰۲۱ گردید.
قابل توجه است که این مجله همچنان حائز بالاترین رتبه در لیست مقادیر ضریب تاثیر کلیه مجلات تخصصی مهندسی دانشگاهی کشور می باشد.
این موفقیت را به همکاران دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر چاپ و نشر مجلات، سردبیر، هیات تحریریه و کارشناس مجله و همچنین کلیه اساتید و پژوهشگران داخل کشور که در ارتقاء این مجله سهم داشتند تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

فهرست