اهداف و ماموریت‌های معاونت پژوهش و فناوری

 

راهبرد کلان پژوهشی: طراحی نقشه پژوهشی دانشگاه با توجه به مرزهای نوین توسعه علوم و فناوری و هدایت زمینه‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی، گروه‌ها و دانشکده‌ها برمبنای آن به سمت نیازهای روز و آتی کشور (به ویژه بخش صنعت)

راهبرد کلان فناوری، نوآوری و کارآفرینی: همگرائی و هم افزائی کارکردهای حرفه‌ای دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مالی) به سمت کارآفرینی دانش بنیانِ فناور محور و تقاضامحور از طریق ایجاد کلونی‌های علم و فناور

فهرست