معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی

دکتر روح اله طالبی توتی

معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی

ایمیل : rtalebi AT iust.ac.ir
شماره تماس : ۷۷۲۴۰۴۵۰
شماره دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۵۱

همکاران حوزه معاونت

محمدرضا اسماعیلی خطیر

مسئول دفتر

تلفن:۷۷۲۴۰۴۵۰ (۹۸۲۱+) داخلی: ۲۳۰۱-۲۳۰۰
ایمیل: esmailim AT iust.ac.ir

علی فرمانی

مدیر اداری و اجرایی – کارپرداز

تلفن:۷۷۴۹۱۲۲۶ (۹۸۲۱+) داخلی: ۲۳۱۲
ایمیل: farmani AT iust.ac.ir

بایرام زینالی

رابط دبیرخانه معاونت پژوهشی

تلفن:۷۷۲۴۰۴۵۰ (۹۸۲۱+) داخلی:
ایمیل: zeynali AT iust.ac.ir

حسین میابی

رابط دبیرخانه معاونت

تلفن: (۹۸۲۱+) داخلی:
ایمیل: AT iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی

تلفن مستقیم:۷۷۲۴۰۴۵۰ (۹۸۲۱+)
فاکس: ۷۷۲۴۰۴۵۱ (۹۸۲۱+)
ایمیل: research AT iust.ac.ir
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۶۵

فهرست