چاپ مقاله‌ی عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله معتبر Chemical Engineering Journal- سال ۲۰۲۴

آقای دکتر سلمان موحدی‌راد (عضو هیئت علمی) به همراه آقای سعید قاسم‌زاده باریکی (دانشجوی دکتری) دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، موفق به انتشار و چاپ مقاله‌ای در سال ۲۰۲۳ تحت عنوان «ویژگی‌های هیدرودینامیکی تشکیل میکروقطرات هسته/پوسته: نقشه الگوهای جریان در یک میکروکانال با اتصال دوگانه-T» در ژورنال بین المللی Chemical Engineering Journal گردیده‌اند.

این مقاله تحت عنوان « Hydrodynamic characteristics of core/shell microdroplets formation: Map of the flow patterns in double-T microchannel» در مجلهChemical Engineering Journal  با ضریب تاثیر ۱۵.۱ منتشر شده است.

این مجله که توسط انتشارات الزویر (Elsevier) منتشر می‌شود، بر پنج جنبه مهندسی شیمی تمرکز دارد: کاتالیز، مهندسی واکنش شیمیایی، مهندسی شیمی محیطی، علم و مهندسی سبز و پایدار، زیست مواد و مواد جدید.

تشکیل میکروقطرات هسته/پوسته در میکروکانال‌ها که نیازمند تعامل سه‌فازی هستند، اهمیت قابل‌توجهی در کاربردهای شیمیایی مختلفی نظیر دارورسانی هدفمند، کپسوله‌کردن مواد شیمیایی، محافظت از فرآورده‌های فعال، تولید کودهای آهسته‌رهش و غیره دارند.

در این مطالعه به طور جامع به بررسی تشکیل میکروقطرات هسته/پوسته با استفاده از فاز پیوسته سوم در یک میکروکانال دوگانه-T با قطر ۶۰۰ میکرومتر پرداخته شده که از شبیه‌سازی CFD با رویکرد حجم سیال (VOF) و مشاهدات آزمایشگاهی با استفاده از میکروسکوپ دیجیتالی استفاده شده است. به‌دلیل تطابق قابل‌قبول بین روش‌های محاسباتی و آزمایشگاهی، الگوهای جریان نظری شناسایی شده و در سه الگوی جریانی متمایز در سرعت‌های مختلف سه فاز دسته‌بندی شدند. ضخامت پوسته با افزایش نسبت سرعت فاز پوسته به هسته افزایش می‌یابد. با توجه به عدد کاپیلاری فاز پیوسته و اعداد وبر فاز‌های هسته و پوسته، یک نقشه الگوی جریان ارائه شد که الگوهای جریان متمایز را در مناطق مختلف پیش‌بینی می‌کند.

این تحقیق با بررسی ویژگی‌های هیدرودینامیکی تحت شرایط عملیاتی مختلف برای تشکیل میکروقطرات هسته/پوسته، پایه‌گذاری برای مطالعات آینده درباره انتقال جرم و رفتار واکنش در جریان سه فاز مایع/مایع/مایع در میکروکانال‌های دوگانه-T را فراهم می‌کند.

فهرست