نیازهای فناورانه صنایع تولید نوشیدنی و
پخش مواد غذایی

سخنران: مهندس ملک ثابت

قائم مقام شرکت زمزم

زمان بندی برنامه: یکشنبه ۱۱تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست