معرفی نیازهای پژوهشی و فناورانه صنایع معدنی توسط کارگزار معدن بوم

سخنران: دکتر ابوالفضل صالح آبادی، دبیر انجمن مس ایران
دکتر احمد مشکانی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران
زمان بندی برنامه: چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست