معرفی نیازهای پژوهشی و فناورانه بانک سپه توسط کارگزار کاراتک

سخنران: مهندس حسام زمانی

مدیر راهبری کارخانه هوشمندسازی و نوآوری بانک سپه

زمان بندی برنامه: چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست