فناوری کوانتوم، سایبری و مواد پیشرفته و نانو

سخنران:  سرتیپ دوم عیسوند

ریاست محترم اداره علوم و فناور های بدیع و نوظهور ستاد کل نیروهای مسلح

زمان بندی برنامه: سه شنبه  ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست