فرآوری مواد با استفاده از گرمایش مایکروویوی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
زمانبندی برنامه: شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰
کد ورود به جلسه بدون نیاز به کد ورود
لینک ورود به جلسه لینک
زمان سخنرانی : ۶ خرداد ماه ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰
فهرست