ارائه زمینه و کلیات نیازمندی ها و
ارائه فرایندهای دریافت و اجرای پروژه های پژوهشی

سخنران: دکتر حق گو مدیر دفتر پروژه های پژوهشی

طالب عبدالهی مدیر امور پژوهش و فناوری

زمان بندی برنامه: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست