ارتباط با صنعت ( فرصت ها و تهدیدها)

سخنران: دکتر مهدی مقیمی، مدیر دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری
دکتر محمد احمدی، مدیر ارتباط با صتعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان بندی برنامه: چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست