نشست معرفی حمایت های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

دفتر امور پژوهش
زمانبندی برنامه: شنبه ۴ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
کد ورود به جلسه بدون نیاز به کد ورود
لینک ورود به جلسه لینک
زمان سخنرانی : ۴ تيرماه ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
فهرست