معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
تداوم حضور دکتر منصور سلطانیه در سمت مدیر امور پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/9 | 
تداوم حضور دکتر منصور سلطانیه در سمت مدیر امور پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر جبار علی ذاکری، سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران در حکمی دکتر منصور سلطانیه، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی را برای مدت دو سال به سمت مدیر امور پژوهش این دانشگاه منصوب کرد.
در بخشی از این حکم، شکوفا سازی استعداد های پژوهشی و تقویت فعالیت های گروهی، توسعه زیر ساخت های پژوهشی دانشگاه، توسعه سازوکارهای اعتبار دهی و اعتبار سنجی پژوهشی، ارتقای شاخص های بین المللی دانشگاه در حوزه بین المللی، تغییر رویکرد از پژوهش های غیر هدفمند و عرضه محور به پژوهش های تقاضا محور و مشترک، ارتقای کیفیت پژوهش های دانش بنیادی و توسعه ای و همچنین روان سازی مراحل ارزیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی به عنوان اهم وظایف مدیر امور پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران تعریف شده است.
گفتنی است، دکتر منصور سلطانیه استاد و عضو هیات علمی دانشکده‌ی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران است که پیش از این نیز، با حکم رییس سابق دانشگاه علم و صنعت ایران در مسوولیت مدیر امور پژوهش دانشگاه فعالیت داشته است.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، انتخاب شایسته جناب دکتر سلطانیه را به ایشان تبریک گفته و دوام توفیقات ایشان را در مسوولیت امور پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.53153.fa
برگشت به اصل مطلب