معاونت پژوهش و فناوری- مصوبات شرکتهای دانش بنیان
آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۸/۱۴ | 

AWT IMAGE

آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=7.14156.34708.fa
برگشت به اصل مطلب