معاونت پژوهش و فناوری- مصوبات شرکتهای دانش بنیان
ماده واحده حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بکارگیری دانش آموخته گان برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/2 | 
AWT IMAGEماده واحده حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بکارگیری دانش آموخته گان برتر
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.14156.34585.fa
برگشت به اصل مطلب