چاپ مقاله‌ی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله معتبر Magnesium and Alloys – سال ۲۰۲۳

دکتر حمیدرضا عابدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی موفق به انتشار مقاله‌ای در سال ۲۰۲۳ تحت عنوان  «Unveiling the influence of dendrite characteristics on the slip/twinning activity and the strain hardening capacity of Mg-Sn-Li-Zn cast alloys»  در مجله Magnesium and Alloys  با ضریب تاثیر ۱۷.۶ منتشر شده است. نتایج این پژوهش ماحصل همکاری محققان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه McMaster کانادا، دانشگاه Deakin استرالیا و موسسه KIMS کشور کره جنوبی می باشد.

در این پژوهش مهندسی ریزساختار آلیاژهای منیزیم Mg-Sn-Li-Zn از طریق تاثیرگذاری بر الگوی رشد صفحات دندریتی، جهت مرجح رشد و فاصله بازوهای دندریتی، ضخامت و مورفولوژی دندریت ها و بافت مورد هدف قرار گرفته است. سپس قابلیت شکل پذیری گرم، پایداری حرارتی و رفتار نرم شوندگی دما بالای آلیاژهای طراحی شده ارزیابی شده است. در این راستا انواع مدل های مفهومی بسط داده شده است و از روش های توموگرافی سه بعدی سینکروترون، آنالیز تفرقی الکترونهای برگشتی، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی، و آنالیز اشمید و بافت اشعه ایکس، جهت شناسایی مشخصه های ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از اثرگذاری قابل توجه نسبت پارامترهای شبکه کریستالی و مشخصه های دندریت به ویژه جهت گیری مرجح بازوها و الگوی رشد، بر فعالیت سیستم های مختلف دوقلویی و لغزش و شبکه مرزهای ویژه و در نتیجه شکل پذیری آلیاژهای مورد بررسی است.

فهرست