انتشار کتاب Software Testing Automation توسط عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران توسط Springer در سال ۲۰۲۳

این کتاب در مورد طراحی و توسعه ابزارهای آزمون نرم افزار است. توضیحات و کد پیاده سازی مباحث مطرح شده در کتاب در آدرس ذیل توسط نویسنده قرار داده شده است:

https://figshare.com/authors/saeed_parsa/13893726

کتاب آزمون نرم افزار شامل سه بخش مباحث آزمون‌پذیری، محلی‌سازی خطا و تولید داده‌های آزمون است. فرایندهای سریع تولید نرم افزار در آزمون مکرر و گام به گام نرم افزار با توسعه و تلاش برای رفع خطاهای مشاهده شده فرایند طراحی و توسعه نرم افزار را خلاصه می‌کنند. آنچه که در این نوع فرایند نادیده گرفته شده عدم موفقیت آزمون در مشخص کردن خطا و هزینه بالای آن است.

بخش اول کتاب خواننده را برای ایجاد ابزار یادگیری ماشین جهت سنجش میزان آزمون‌پذیری کد و ایجاد ابزار جهت بازسازی خودکار در جهت بهبود آزمون پذیری آماده می‌نماید.

بخش دوم با هدف تولید ابزار برای مکان‌یابی خودکار خطا با توجه به اجراهای تصادفاً موفق نوشته شده است.

بخش سوم تاکید بر شناخت نا‌شناخته‌های علمی بر اساس تولید داده‌های آزمون برای شناسایی خودکار قوانین حاکم بر رفتارهای ناشناخته و غیر قابل انتظار دارد.

فهرست