معرفی نیازهای پژوهشی و فناورانه صنعت سیمان تأمین توسط کارگزار درسا

سخنران: آقای مهندس پیمان توکلی

مدیرعامل شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان

زمان بندی برنامه: شنبه ۱۰تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست