معرفی خدمات کتابخانه و مرکز اسناد

سخنران:  

خانم محرابی کارشناس کتابخانه و مرکز اسناد

زمان بندی برنامه: یک شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست