فرصت‌های همکاری با ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته

سخنران: دکتر صادق صادق زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته

زمان بندی برنامه: سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
برگزار کننده: دانشکده فناوری های نوین
فهرست