شاخص های اثرگذاری بروندادهای پژوهشی و فناورانه در نظام های توسعه اجتماعی و رتبه بندی های بین المللی

سخنران: جناب آقای دکتر فاضل زاده حقیقی

رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

زمان بندی برنامه: شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
محل برگزاری:
مجتمع امام خمینی (ره)
لینک جلسه:
ندارد
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست