حرکت به سمت دانشگاه های نسل پنجم

سخنران: دکتر رضا زنگنه مطلق
مدیر فنی و مدیر تجاری سازی شرکت نوآوران ارتباطات پایدار
زمان بندی برنامه: شنبه ۱۰تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست