بررسی راهکارهای تعامل شرکت تماد با دانشگاه

سخنران: دکتر یحیی میرزایی

مدیر عامل شرکت تماد

زمان بندی برنامه: دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
برگزار کننده: دانشکده شیمی
فهرست