آشنایی با نظام ایده ها و نیازها (نان)

سخنران: سرکارخانم مهندس فاطمه خلیفه

سرپرست نظام ایده ها و نیاز ها در ISC

زمان بندی برنامه: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
نحوه برگزاری:
جلسه به صورت مجازی برگزار می گردد.
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست